Betingelser

Hero banner Svendborg Vinduer

Salgs-, leverings- & betalingsbetingelser

1. Købelov

Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fra veget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. Sælgers tilbud

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbudet dette i 30 dage at regne fra tilbudets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbudet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid. der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte leveringst id som muligt.

3. Måltagning

Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragtes om en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.

4. Ændringer i ordrer

Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.

5. Levering

5.1 Leveringssted og risiko

Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber.

5.2 Modtagekontrol og reklamation

I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet tll at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning af fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen. kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

5.3 Kvalitetssikring

Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

6. Fordringshavermora

6.1 Leveringsforskydning

såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura. som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet.

6.2 Lagerleje

Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.

7. Betaling

7.1 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbudet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.

7.2 Delleverancer

Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

8. Ansvar for mangler

8.1 Mangelgennemgang

Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med S års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse. Vindeusproducenternes Samarbejdsorganisation.

8.2 Afhjælpning af mangler

Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld. kan køber alene gøre følgende misligholdelses-beføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.

b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en om levering

c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid. kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen. der er mangelfuld.

d) Køber kan derudover i de ovenfor næ vnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning. dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab. avancetab eller andet indirekte tab.

8.3 Force majeure

Sælger er endvidere - uanset ovenstående - aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig. ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

8.4 Ansvarsophør

Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører sår efter aflevering af det byggeri. hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.

8.5 Regres

Hvis det må anses for godtgjort at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer berettiget til i samme omfang at rejse direkte keav mod sælger, såfremt den oprind elige køber måtte have et krav mod sælger.

8.6 Tvister

Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. punkt 11.

9. Ansvar for forsinkelser

9.1 Sælgers ansvar

Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang. der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig. ildsvåde, strejker. importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

9.2 Erstatning ved forsinkelse

Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig. betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9.3 Leveringsfrist

Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede Indtrufne forsinkelse.

9.4 Fristoverskridelse

Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer. hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

10. Produktansvar

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler. dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab.avancetab eller andet indirekte tab.

11. Tvister

Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i Almindelig Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92), §45. Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 92 §22, stk. 14, finder afgørelse i henhold til AB 92 § 46.

Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92)§ 47.